# 09128000922

تشریفات عروسی

تشریفات
ما معمولاً برای مهمترین اتفاقات جشن می گیریم، اتفاقاتی که فصلی از زندگی ما در آن تمام می شود و فصلی تازه آغاز می گردد. هم تمام شدن بخشی از زندگی انسان شکوه دارد و هم آغاز بخشی دیگر؛ همین است که به زندگی جادوی امید و خوشبختی می بخشد. برای همین هم جشنِ رخدادی چنین باشکوه خود باید باشکوه باشد و سرشار از تشریفاتی که اهمیت زندگی مان را یادآوری کند. ازدواج اگر نگوییم مهمترین فصل، باید اعتراف کنیم که یکی از مهمترین فصول زندگی همه ماست. پس بدیهی است که نیاز به تشریفات دارد، تشریفاتی پر از جزئیات، حتی اگر بناست و ساده و صمیمانه بگزار گردد. آنچه کار را دشوار می کند دقیقاً همین است. دقیقاً به دلیل همین تشریفات است که کار، کاردان می خواهد